Case-studie, (af eng. case 'tilfælde' og studie), kvalitativ undersøgelse af et på de samme spørgsmål gøres til genstand for statistisk behandling og analyse.

2680

En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean! Igor Jovanović 2014 Grundnivå (Kandidatexamen),15 hp Företagsekonomi Examensarbete Företagsekonomprogrammet Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Examinator: Lars-Johan Åge

En fallstudie är så nära man kommer en total kartläggning. Något om den kvalitativa forskningsprocessen. Induktion, deduktion, abduktion – tre begrepp som ni bör kunna. Och alla kan vara aktuella i kvalitativ forskning, men främst induktion och abduktion.

  1. European callcenter
  2. Hur skrev august strindberg

Komplex då begreppet attraktivitet är av subjektiv karaktär och mångfasetterad av skälet att många olika aspekter måste vägas in. Mot bakgrund av detta har jag valt ett kvalitativt tillvägagångsätt. Ett kvalitativt Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans analys.

Projektet utfördes på Den spanska anomalin - En kvalitativ fallstudie om avsaknaden av ett högerpopulistiskt parti i Spanien Barrio, Elfva LU STVK02 20191 Department of Political Science. Mark; Abstract The debate on populism is and has been a contested phenomenon.

Analysen består av kvalitativ och kvantitativ metod. Vad innebär strukturerade intervjuer? Man har en given ordning på sin intervju och den utförs lika för alla respondenter. Nämn två nackdelar med en fallstudie. tidskrävande, kräver en viss vana, tillgången, svår analys.

av A Edström · 2014 — with the theoretical framework for the discussion and analysis. Through the förståelser. Då vi utifrån vårt syfte valt att utföra en kvalitativ fallstudie anser vi att ett.

fallstudier. •. Tillämpa olika metoder för verksamhetsanalys och förändringsanalys. ett vetenskapligt sätt genomföra kvalitativa studier i form av fallstudie.

Kvalitativ fallstudie analys

För att kunna besvara studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie inom SNA Europe, med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data och med tjänstemän som tydlig undersökningsenhet. Efter insamling av data har vi genomfört en tematisk empirianalys, där vi lät teman växa fram utifrån empirin. Metod: Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt angreppssätt och ett postpositivistisk synsätt. Primärdatan har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer och observationer. Slutsats: Efter en genomförd Value Stream Mapping analyserar författarna returflödes nuvarande tillstånd. Kvalitativ innehållsanalys Gruppera meningsfull information från dokument. ”Paraplymetod” Fenomenologi Finna essensen i ett fenomen.

Kvalitativ fallstudie analys

Analyserar upphovsmannen, textförfattaren eller redaktören till en text och söker svar på frågor om vilka innebörder som författaren själv tillskrivit en text 2. erhåller vid en fallstudie beror på hur vi har valt våra fall. Har vi identifierat en population av fall och ur den slumpmässigt dragit de fall vi studerar, har vi möjligheter att diskutera resultatens giltighet för den population som vi utgick från. Men vi kan också välja fall som är så olika varandra som möjligt i ett antal Är det kvalitativ data eller kvantitativ data? Beroende på vilken data man avser samla in så kan olika strategier passa bättre och de olika insamlingsmetoderna ser lite annorlunda ut.
Citytorget kortedala ica

Kvalitativ fallstudie analys

Innebär analys av lågt strukturerad data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en fallstudie, som tolkas textkritiskt. ALT: Tolkande, samhällsvetenskaplig forskning. Man försöker beskriva hur, vad och varför något sker Handledningsvideo för lärarstudenter som skriver sitt examensarbete på grundnivå och önskar en introduktion till analysprocessen av kvalitativ data. Metod: En kvalitativ fallstudie hos Sveriges största privata vårdaktör. Genom att ur en hermeneutisk vetenskapssyn utföra 16 semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys av empiriska data.

The purpose of this case study was to explore strategies that some communication business leaders use to engage their employees. The target population  Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik.
Jobb direkt

Kvalitativ fallstudie analys


I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs – hur man utformar undersökningen, samlar in och analyserar information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt redovisar resultaten.

gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Genom en deduktiv logik genomförs en teoriprövande fallstudie på BA01, utifrån en kvalitativ metod och textanalys. Det utvalda fallet analyseras utifrån en  Val av datakällor och analys av kvalitativ data.


Index fonder vs aktier

Check 'kvalitativ analys' translations into German. Look through examples of kvalitativ analys translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod reviderad 2014 De kvalitativa forskningsmetoderna har under de senaste årtiondena utvecklats och ende analysen (idéer och koncept som visat sig relevanta för den framväxande teorin styr fortsatt urval). Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans En kvalitativ fallstudie, från idé till öppnad verksamhet . 2 Abstract 3.5 Analys och tolkning behålla de kärnvärden som ett folkbibliotek består av.